LIV-gruppe

Det kristne liv er et liv i vækst. Et dynamisk og udviklende liv med den Gud, som er alt livs ophav og som selv er livet. Mange tror fejlagtigt, at målet er at tage imod Kristus og blive døbt i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Det er en stor misforståelse. Dåben er ikke enden, den er tværtimod begyndelsen. Indgangen til et helt nyt liv. At tænke sådan om den kristne dåb er ikke at ringeagte den. Det er at tillægge den den allerstørste betydning. For alt er i den i og med, at vi i dåben kommer til at tilhøre den korsfæstede og opstandne Herre Jesus Kristus, som det hedder i kirkens dåbsritual. Men samtidig er det vigtigt at forstå, at dåben er indgangen til et discipelliv i Kristi fodspor.

Paulus skriver, at målet med fælleslivet i den kristne menighed er, “at Kristi legeme bygges op, indtil vi alle når frem til enheden i troen og i erkendelsen af Guds søn, til at være et fuldvoksent menneske, en vækst, som kan rumme Kristi fylde.”

LIV står for Lev Indefra Vækst-gruppe. Idéen har jeg naturligvis fået ved at lege med bogstaverne i min hjemmeside levindefra.dk. Tanken er den, at deltagerne i en LIV-gruppe skal mødes for sammen at kunne leve og vokse i troens liv. Mange af os har været vant til at deltage i en bibelstudiegruppe. Her er fokus på at læse og forstå en bibelsk tekst og blive klogere på Guds ord. Den lutherske tradition har siden reformationen lagt stor vægt på forkyndelse af Ordet og undervisning i den kristne tro. I dag er der opstået en vis “metaltræthed” i forhold til al den megen lærdom og kundskab. Samtidig er fokus skiftet i retning af det mere psykologiske og sjælesørgeriske. Bibelkredsen er blevet til en cellegruppe. Her er det mere det daglige liv med Gud og den fælles forbøn, som er i centrum. Det oplever mange som et tiltrængt skifte. Det udelukker ikke, at Bibelen stadig læses og studeres, men måske ikke så intensivt som tidligere.

LIV-gruppen er et forsøg på at fastholde det bedste fra begge verdener. Jeg fornemmer, at der er behov for en fornyet fordybelse i den hellige skrift. Og ikke mindst et fornyet studium i Bibelens helhed og sammenhæng, i hele Guds frelsesplan. Tanken med LIV-gruppen er, at den over en længere og flerårig periode gennemgår et sammenhængende forløb bestående af en række centrale bibelske temaer og emneområder, som belyses gennem et studium af en eller flere konkrete tekster.

Samtidig er tanken og idéen med LIV-gruppen, at arbejdet med de hellige tekster gøres på en mere nuanceret og kreativ måde end i den traditionelle bibelkreds. Det kan være ved at anvende den klassiske firfoldige læsemåde “lectio devina”, hvor teksten først læses igennem (lectio), dernæst gøres til genstand for en mere meditativ refleksion (meditatio), og efter en tredie gennemlæsning er udgangspunkt for samtale med Gud i bøn (oratio) for til sidst at læses langsomt igennem og deltagerne får lov til i stilhed at fordøje indtrykkene og blive i Guds nærhed uden at skulle gøre noget (kontemplatio). Det kan også være ved at gennemspille en bibeltekst som et bibliodrama, hvor deltagerne for mulighed for at identificere sig med en bibelsk person og placere sig i rummet efter hvilke følelser der dukker op i gennemgangen af teksten. Eller det kan være ved at læse teksten et par gange efterfulgt af f.eks. 10 minutters stilhed. Derpå gives der deltagerne lejlighed til på skift at nævne en eller flere ting i teksten, som har sagt vedkommende noget og vel at mærke uden at blive modsagt.

Et andet vigtigt element i LIV-gruppen er at dele liv med hinanden. At få mulighed for at åbne op og fortælle de andre i gruppen om, hvordan mit liv har formet sig på godt og ondt og høre de andre gøre det samme er tillidsskabende og baner vej for, at man tør være mere åben og sårbar og dermed også kan støtte og opmuntre hinanden mere i omsorg og forbøn.